1 .ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של נתן משה חומרי בניין בע"מ (להלן: "האתר"). 

2 .חברת נתן משה חומרי בניין בע"מ, הינה מפעילת האתר ובעלת הזכויות בו (להלן: "המפעיל" ו/או "מפעיל האתר") מאשרת גישה אל האתר ושימוש בו בכפוף לתנאים המפורטים להלן ("תנאי השימוש").

 3 .כל אדם הנכנס לאתר ו/או צופה בו ו/או משתמש בו ו/או במידע ו/או בתכנים הכלולים בו ו/או בכל חלק מהם במישרין ו/או בעקיפין, ו/או מסתמך עליו ועל תכניו בכל צורה ואופן (להלן: "המשתמש") רואים אותו כמי שהסכים, ללא כל תנאי או סייג, לכל האמור בתקנון זה. ידוע למשתמש כי התקנון עשוי להשתנות ו/או להתעדכן מפעם לפעם ועל כן באחריות המשתמש לחזור ולעיין בתקנון האתר על מנת להתעדכן בשינויים כאמור, שכן רואים אותו כמסכים לכל השינויים האמורים. 

4 .המידע, הפרטים, המפרטים, התאורים הטכניים והאחרים, המצגות, התמונות, ושאר פרטי התוכן המוצגים באתר, הינם כלליים בלבד, נכונים למועד הצגתם לראשונה באתר והם מוצגים כמו שהם ("IS AS .("התמונות, המפרטים והתאורים המוצגים לא משקפים בהכרח את הפריטים הסטנדרטים, ויתכן שחלקים מהם אינם כלולים במחירים (אם מוצגים מחירים) או בפריט הסטנדרטי ו/או אינם זמינים ו/או אינם קיימם עוד במלאי ו/או עברו עדכונים ושינויים. למפעיל יש הזכות הבלעדית לתקן או לשנות כל פרט מידע באתר, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, וללא הודעה מוקדמת. המפעיל ישתדל שהמידע באתר יהיה עדכני ומדויק ככל האפשר במועד הצגתו לראשונה, אך אינו מתחייב לכך, בין היתר גם משום שחלקים רבים מהמידע מתקבלים מצדדים שלישיים כמות שהם. כמו כן יתכנו טעויות או אי דיוקים במידע

המתפרסם באתר. בכל מקרה למפעיל לא תהיה כל אחריות שהיא במקרה שיתברר שמידע מסויים לא היה מלא ו/או עדכני ו/או מדוייק. בטרם רכישת פריט כלשהו או ביצוע כל פעולה אחרת מומלץ למשתמש לפנות ליובל  על מנת לקבל מידע עדכני ומדוייק נכון למועד פנייתו. 

5 .כניסה לאתר ושימוש בו ובמידע הכלול בו ע"י המשתמש מהווה אישור מצד המשתמש כי הוא מסכים לכך שכל שימוש ו/או הסתמכות על מידע המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש לבדו יהיה אחראי לכל הנזקים שיגרמו בקשר עם השימוש שלו באתר ובמידע שבו, ובגין העברתו לצד שלישי, ולרבות לכל נזק ישיר ועקיף ולכל הפסד והוצאה, ולא יהיו לו טענות, דרישות ותביעות בקשר לכך כלפי המפעיל וכל מי מטעמו והוא פוטר אותם מכל אחריות שהיא בקשר לכך. 

6 .יתכן ומפעם לפעם יכללו באתר קישורים לאתרים אחרים. מובהר בזאת במפורש כי הקישורים מובאים אך ורק לשם נוחות הגישה של המשתמש, ואין בהצגתם באתר משום אישור לכך שהמידע המפורסם באתרים אליהם מפנים הקישורים, הינו נכון או אמין או מלא או עדכני או מדוייק. כמו כן מובהר כי אפשר ובשל תקלה ו/או מכל סיבה אחרת הקישורים יפנו לאתרים שגויים ו/או לאתרים אחרים מאלו שלהם התכוונו המפעיל ו/או המשתמש. כמו כן יתכן וקישורים באתרים אחרים יפנו לאתר ו/או יציגו עצמם ככאלו. מובהר כי למפעיל אין כל שליטה על הנעשה באתרים אחרים ועל קישורים המופיעים בהם. כדי להסיר כל ספק, מובהר כי המפעיל לא יהיה אחראי בכל צורה ואופן לכל שימוש של המשתמש בקישורים שיהיו באתר ו/או בקישורים שמובילים לאתר (או מציגים עצמם ככאלו) ו/או הסתמכות שלו על אתרים אחרים המפנים לאתר ו/או שאליהם מובילים קישורים שבאתר ו/או על המידע באתרים אחרים אלו. 

7 .האתר נועד לשימוש עצמי של המשתמש. אסור למשתמש לעשות כל שימוש מסחרי שהוא באתר, במידע ובתכנים שבו. פרטי הזיהוי של המפעיל, לרבות אך לא רק, שמות המפעיל והחברות , וכן הלוגו, סימני המסחר שלהם, שם האתר והדומיין שלו, וכל סימן, פרט ותמונה המקושרים אליהם, וכן עיצוב האתר, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי ודיגיטלי וכן עיצובם, עריכתם ודרך הצגתם של פרטים ומידע, , הכל - אסור למשתמש לעשות בהם כל שימוש, ללא הסכמת המפעיל בכתב ומראש. הקניין הרוחני, לרבות, אך לא רק, זכויות היוצרים, הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, מדגמים, סודות מסחריים, מוניטין, ידע, שיטות, קוד מקור, קוד בינארי, סמלים, סימנים, מאגרי מידע, רעיונות, המצאות, זכויות המוסריות וכל זכות אחרת הקשורה באתר ובתכנים המפורסמים ע"י המפעיל ו/או מטעמו באתר שייכים למפעיל ו/או לתאגידים הקשורים בו ו/או ליצרני המוצרים שהמפעיל ומי מטעמו הינם המפיצים שלהם, והם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים בישראל ומחוץ לישראל. 

8. יש להתקשר ליובל 054-2222666 ולוודא שההזמנה בוצעה והמוצר קיים במלאי .